آمار و اطلاعات :
دوشنبه 7 بهمن 1398  
تعداد بازديد اين صفحه: 13553
تعداد بازديد از سايت: 157389200
تعداد بازديد زيرپورتال: 1010209
اين زيرپورتال امروز: 94
در امروز: 151
اين صفحه امروز: 1
 

 


 
 
پژوهش و فناوري
فراخوان عناوین پایان نامه ها 
سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه فرایند وHSE
فرایند و پالایش
ردیف عنوان  مقطع کارشناسی توضیحات(فرد متقاضی)
۱ بررسی و بکارگیری ترکیبات نانو در خنثی سازی پسماندهای حاوی ترکیبات مرکاپتانی پروژه کارشناسی ارشد  
۲ انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی آزمایشگاهی جاذب های متداول صنعتی برای محاسبه ضرایب مربوط به معادلات ایزوترم وسینتیک جهت حذف بخارآب،مرکاپتان و گازهای  H2S,CO2 ,نیتروژن... پروژه اینترنشیب/دکتری  
۳ استفاده از روش های مناسب جداسازی جهت بالابردن ارزش حرارتی گاز طبیعی (فرایندهای تبریدی،جذب سطحی ،غشا پروژه دکتری  
۴ بکار گیری نانو پوشش های عایق حرارتی در صنعت گاز پروژه دکتری  
۵ ساخت نانو جاذب های مورد نیاز در فرآورش گاز پروژه دکتری  
۶ بررسی و شبیه سازی جداکننده های دوفازی و سه فازی موجود در واحدهای نم زدایی وتثبیت میعانات وامکان استفاده از تکنولوژی های نوین به منظور افزایش راندمان پروژه دکتری  
۷ بررسی وشبیه سازی فیلترهای ورودی وخروجی موجود در واحدهای نم زدایی وامکان استفاده از تکنولوژی های نوین به منظور افزایش راندمان پروژه دکتری  
۸ مطالعات امکان سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده در پالایش گاز پارسیان پروژه دکتری  
۹      
۱۰ امکان سنجی استفاده از تکنولوژی های نوین در نمک زدایی از میعانات گازی پروژه کارشناسی ارشد  
۱۱ بررسی عوامل تخریب بسترهای غربال های مولکولی(پودر شدن وکلوخه شدن)در واحدهای نم زدایی گاز طبیعی پروژه دکتری/ کارشناسی ارشد  
۱۲ بررسی اثرات زیست محیطی حامل ها وسیستم های انرژی شرکت پالایش گاز پارسیان پروژه کارشناسی ارشد  
۱۳ بررسی روشهای نوین اطفاء حریق ومقایسه فنی با سیستمهای موجود در پالایش گاز پارسیان طرح کارشناسی ارشد  
۱۴ بررسی اثرات ترکیبی صدا وارتعاش بر وضعیت سلامتی رانندگان ماشین های صنعتی کارشناسی ارشد  
۱۵ ارزیابی روشنایی در محیط کار وبررسی تاثیر آن در بهره وری نیروی کار وقوع حوادث کارشناسی ارشد  
۱۶ ارزیابی مواجهه با گرما/سرمای ناشی از عملیات ومحیط وخطر گرمازدگی در کارکنان واعمال روش های کنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر گرفتن علائم حیاتی(دمای بدن-نبض وفشار خون) کارشناسی ارشد  
۱۷ بررسی اثرات گرمای محیط کار در بهره وری کارگران واحدهای عملیاتی کارشناسی ارشد  
۱۸ ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای مواجهه با عوامل شیمیایی و آلاینده های محیط کار وارتباط آن با نتایج پایش های بیولوژیکی کارشناسی ارشد  
۱۹ ارزیابی وطراحی سیستم تهویه در اتاق های کنترل کارشناسی ارشد  
۲۰ ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری    
۲۱ انتخاب مناسب ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی    
۲۲ انتخاب مناسب ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری    
۲۳ طراحی محیط های کاراداری (شرکت پالایش  گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه ای     
۲۴ طراحی یکی از محیط های کار عملیاتی (شرکت پالایش  گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه ای     
۲۵ طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی ،تاثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی    
۲۶ ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی    
۲۷ بررسی تاثیر مداخلات ارگونومی با دیدگاه بهره وری کارکنان(پالایش گاز پارسیان)و صرفه جویی اقتصادی    
۲۸ بررسی ،ارزیابی و نقش خطاهای انسانی و گروه بندی آنها در حوادث شرکت پالایش گاز پارسیان    
۲۹ تدوین استراتژی هاو متدهای ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای در مشاغل مختلف شرکت پالایش گاز پارسیان     
۳۰ انتخاب بهترین متدهای ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای در شرکت پالایش گاز پارسیان    
۳۱ بررسی تاثیرات اقتصادی استقرار نظام مدیریت HSEبا محاسبات هزینه(Cost/ Benefit) در شرکت گاز پارسیان    
۳۲ بررسی تاثیرات اقتصادی بهداشت حرفه ای با محاسبات هزینه/فایده HSEبا محاسبات هزینه(Cost/ Benefit) در شرکت گاز پارسیان    
۳۳ بررسی تاثیرات اقتصادی استقرار یکی از نظام های مدیریتی(ISOو , OHSAS18001و5Sو9001) با محاسبات هزینه/فایده (Cost/ Benefit  در پالایش گاز پارسیان    
۳۴ بررسی بار مالی ناشی از آسیب به کارکنان در بیماری شغلی/حوادث با توجه به هزینه های تشخیصی ،درمانی و هزینه های مربوط به غیبت از محل کار وکاهش کارایی در راستای اقدامات پیشگیرانه بهداشتی    
۳۵ بررسی عوامل شغلی موثر در مرخصی های استعلاجی و غیبت های کارکنان(شرکت پالایش گاز پارسیان)    
۳۶ انجام مطالعه ارزیابی بهداشتی در یکی از پروژه های در حال ساخت ویا یکی از محیط های عملیاتی در بهره برداری شرکت پالایش گاز پارسیانHIA-Heaith  Impact Assessment)    
۳۷ بررسی سیستم های مدیریت محیط زیست در شرکت های نفت و گاز دنیا با محوریت شرکت پالایش گاز پارسیان    
۳۸ انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پالایش گاز پارسیان    
۳۹ بررسی چگونگی استفاده از فناوریهای نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پالایش گاز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)    
۴۰ مطالعه و بررسی روشهای مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پالایش گاز ایران(پژوهشی)    
۴۱ بررسی پارامترهای موثر برمیزان کرنش لوله مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری به روش عددی با نرم افزارهای موجود    
۴۲ مطالعه وبررسی روشهای مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان    
۴۳ تحلیل کمی و کیفی ریسک و مدیریت ریسک زیست محیطی در شرکت پالایش گاز پارسیان(پژوهشی )    
۴۴ کمی کردن آثار طرحهای توزیع گاز طبیغی بر محیط زیست (پژوهشی-کاربردی)    
۴۵ مطالعات سود وزیان Cost/ Benefit  در مباحث زیست محیطی در خصوص پروژه های شرکت پالایش گاز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)    
۴۶ ارایه مدل برآورد هزینه های ریست محیطی (اکولوژیک-انسانی-فیزیکو شیمیایی) حوادث زیست محیطی (پژوهشی )    
۴۷ مطالعه وبررسی نیازهای آموزشی در زمینه محیط زیست برای سطوح مختلف مدیران،مدیران میانی ،روسای دوایر  و امور،پرسنل بهره براداری،پرسنل عادی،حراست و تبیین محتوی سرفصلهای آموزشی برای هرکدام(مطالعاتی)    
۴۸ مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی در زمینه محیط زیست برای کارشناسان ،کارشناسان ارشد،روسا ومسئولین محیط زیست در شرکت پالایش گار پارسیان(مطالعاتی)    
۴۹ جمع اوری و تدوین مطالب مورد نیاز در هریک از زمینه های محیط زیست جهت تهیه نرم افزار چند رسانه ای (مولتی مدیا)در راستای تسهیل فرآیند آموزشی و انتقال مطالب زیست محیطی بطور یکسان و سطح بندی شده(مطالعاتی -کاربردی)    
۵۰ تهیه نرم افزار چند کاربردی (مولتی مدیا) جهت انتقال مطالب زیست محیطی : (کاربردی)آلاینده های هوا واثرات آن بر محیط های انسانی و طبیعی و راه های کاهش     
۵۱ پساب های بهداشتی و صنعتی ،تعریف پارامترها ،روشهای تصفیه     
۵۲ خاک های آلوده به مواد نفتی و روشهای پاکسازی( REMEDIATION)   در شرکت پالایش گاز پارسیان    
۵۳ شناسایی کیفی و کمی آلاینده های هوا در شرکت پالایش گاز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)    
۵۴ شناسایی کیفی و کمی آلاینده های هوا در خطوط انتقال گاز طبیعی شرکت پالایش گاز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)    
۵۵ روشهای حذف و یا کاهش آلاینده های هوا در منابع مختلف انتشار آلاینده در  شرکت پالایش گاز پارسیان    
۵۶ اندازه گیری و ارزیابی  نشت گاز از علمک ها در کل کشور (مطالعاتی -کاربردی)    
۵۷ بررسی روشهای حذف یا کاهش رها سازی گاز متان(purging) در عملیات گوناگون وفعالیتهای کاری بخش انتقال و توزیع (مطالعاتی)    
۵۸ امکان سنجی و تعریف پروژه های مکانیسم توسعه پاک( CDM) در  شرکت پالایش گاز پارسیان(مطالعاتی)    
۵۹ دستیابی به استاندارد وشاخصهای آلاینده های خروجی از فلرها/استکها(پژوهشی)    
۶۰ بررسی عملکرد سیستم های تصفیه پساب صنعتی وبهداشتی در صنایع شرکت پالایش  گاز پارسیان وارایه راهکار جهت افزایش راندمان آنها (پژوهشی-کاربردی)    
۶۱ مطالعه وشناسایی روش بهینه جهت تصفیه فاضلاب صنعتی پالایش گاز پارسیان و طراحی تیپ های مختلف سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی (مطالعاتی)    
۶۲ مطالعه وشناسایی روش بهینه تصفیه فاضلاب بهداشتی برای ایستگاههای تقویت فشار (مطالعاتی)    
۶۳ بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در سایت صنعتی پالایشگاه گاز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)    
۶۴ بررسی آلودگی خاک در سایت های صنعتی پالایش گاز پارسیان و تخمین حجم آلودگی و نوع آلاینده(پژوهشی-کاربردی)    
۶۵ بررسی مسائل زیست محیطی ناشی از فرایند تولید ونحوه مدیریت گوگرد تولیدی در پالایشگاههای گاز در وضعیت کنونی وارایه راهکارهای فنی ومدیریتی جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی آن(پژوهشی)    
۶۶ بررسی آثار زیست محیطی و ارایه روشها و راهکارهای دفع زائدات DSO در پالایشگاه گاز پارسیان(پژوهشی)    
۶۷ شناسایی و بررسی روشهای اجرایی مدیریت و دفع لجن های هیدروکربنی (مطالعاتی)    
۶۸ شیوه های مصرف انرژی وجلوگیری از مصرف بی رویه بعنوان تاثیر گذارترین عامل در ایجاد پی آمدهای زیست محیطی (مطالعاتی)    
۶۹ طراحی پارکهای تفریحی -توریستی در پالایشگاه گاز پارسیان(مطالعاتی -کاربردی)    
۷۰ فضای سبز ،اهمیت و تعیین گونه های مقاوم با توجه به شرایط اقلیمی در کشور (پژوهشی-کاربردی)    
پروژه های پژوهشی ایمنی و آتش نشانی 
۷۱  مطالعه وبررسی حوادث رو به تزاید پیمانکاران اجرایی در پالایشگاه گاز پارسیان    
۷۲ عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی (P.P.E)   توسط پیمانکاران اجرایی    
۷۳ مطالعه و بررسی در خصوص عدم آشنایی پیمانکاران با دستورالعمل HSE پیمانکاران    
۷۴ مطالعه وبررسی خطاهای انسان ( Human Error)  در خصوص حوادث پیمانکاران  وشاغلین رسمی  ومقایسه آنها با هم    
۷۵ مطالعه وبررسی در خصوص عدم اجرای ارزیابی ریسک توسط پیمانکاران اجرایی    
۷۶ مطالعه و بررسی در خصوص عوامل ایجاد پدیده s.c.c  و ارایه راهکارهای اجرایی پیشگیرانه در جهت رفع و یا کاهش معضل  مربوطه     
محیط زیست
۷۷ شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید کربن با توجه به سوخت مصرفی در پالایشگاههای گاز (مطالعه موردی پالایشگاه گاز پارسیان    
۷۸ بهینه سازی مصرف سوخت پالایشگاهها با توجه به میزان انتشار آلاینده ها و  دی اکسید کربن و محدودیتهای زیست محیطی    
۷۹ استفاده از تکنولوژی کربن پینچ برای جانمایی پالایشگاه ها با توجه به میزان انتشار آلاینده ها و دی اکسید کربن و محدودیتهای زیست محیطی     
۸۰ مدلسازی تقاضای گاز در میان مدت و برآورد انتشار ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۱ مدلسازی تقاضای گاز در صنایع میان مدت و برآورد انتشار آلاینده ها ودی اکسید کربن ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۲ مدلسازی تقاضای گاز در بخش خانگی وتجاری درمیان مدت و برآورد انتشار آلاینده ها ودی اکسید کربن ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۳ مدلسازی تقاضای گاز در بخش حمل ونقل درمیان مدت و برآورد انتشار آلاینده ها ودی اکسید کربن ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۴ مدلسازی تقاضای گاز در نیروگاه ها درمیان مدت و برآورد انتشار آلاینده ها ودی اکسید کربن ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۵ مدلسازی تقاضای گاز در پالایشگاه هادرمیان مدت و برآورد انتشار آلاینده ها ودی اکسید کربن ناشی از آن در سناریوهای مختلف     
۸۶ بررسی فنی واقتصادی مصارف کربن مطالعه موردی: پالایشگاه گاز پارسیان    
۸۷ بررسی اقتصادی سیایتهای کاهش انتشار آلاینده ها و دی اکسید کربن در پالایش گاز پارسیان و اولویت بندی آنها    
۸۸ بررسی کاربرد لیزر دی اکسید کربن در شناسایی و سنجش از راه دور متان    
۸۹ شناسایی از راه دور گازها توسط لیزر دیودی تنظیم پذیر در طول موج مشخص گاز     
۹۰ شناسایی از راه دور گازهای تشکیل دهنده گاز طبیعی توسط لیزرهای ناحیه مادون قرمز    
  تولید و فرآورش گاز    
۹۱ اندازه گیری تراوایی بخار آب و هیدروکربنهای سنگین تر از متان برای غشای Peba در شرایط عملیاتی مختلف    
۹۲ بررسی اثر بخار آب و هیدروکربن های سنگین بر روی رفتار تراوایی و جداسازی گازهای اسیدی توسط غشای Peba     
۹۳ ایجاد یک پوشش اصلاح کننده و محافظ بر روی غشای Pebaو بررسی رفتار تراوایی و جداسازی غشای حاصل    
۹۴ مدلسازی و شبیه سازی رفتار غشای کامپوزیت از جنسPebaو لایه هایPVDFجهت جداسازیCO2 وH2S    
۹۵ تدوین و اتصال بانک اطلاعاتی جهت شبیه سازی فرایندهای نمزدایی و مرکاپتان زدایی به نرم افزار Adsim     
۹۶ بررسی عملکرد جاذبهای زئولیتی جدید سنتز شده برای جداسازی مرکاپتان H2S وCO2 رطوبت از
گاز طبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان
   
۹۷ بررسی عملکردMOFهای جدید سنتز شده برای جداسازی مرکاپتانH2S وCO2 رطوبت از گازطبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان    
۹۸ بررسی عملکرد جاذبهای گرافنی (کربنی) جدید سنتز شده برای جداسازی مرکاپتان H2S وco2
رطوبت از گاز طبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاههای گاز کشور
   
۹۹ تصفیه بیولوژیکی پساب املاح بالا و حاوی مایعات گازی ( مطالعه موردی )    
۱۰۰ مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش طول عمر جاذبهای مورد استفاده در نمزدایی گاز طبیعی    
۱۰۱ مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبهای مورد استفاده در نمزدایی از گاز طبیعی    
۱۰۲ مدلسازی استفاده از دو یا چند جاذب در طول یک برج جذب و بررسی راندمان جذب ( بررسی خواص جاذبهایMOFو مقایسه آن با جاذبهای تجاری در جذب رطوبت از گاز طبیعی )    
  HSE-حفاظت محیط زیست    
۱۰۳ بررسی روشهای برآورد میزان نشت متان از تاسیسات زنجیره تامین گاز طبیعی و معرفی گزینه بهینه برای صنعت گازکشور    
۱۰۴ بررسی، امکان سنجی و انتخاب فرایند مناسب برای بازیافت گاز فلر و استفاده مجدد از آن    
۱۰۵ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به ذخیره، خنثی سازی، تصفیه و دفع لجن های تصفیه خانه های پساب بهداشتی و صنعتی    
۱۰۶ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به شناسایی، طبقه بندی، جمع آوری، انبارش، حمل، بازیافت، دفع برای انواع پسماندها مطابق با قانون مدیریت پسماندها    
۱۰۷ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به اقدامات در شرایط اضطراری و حوادث محیط زیستی(Environment Emergency Management plan)    
۱۰۸ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به نمونه گیری، کنترل و مدیریت آلاینده های هوا    
۱۰۹ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به حریم های مجاز محیط زیستی در اجرای پروژه ها    
۱۱۰ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز    
۱۱۱ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به روغن های روان ساز مستعمل تجهیزات    
۱۱۲ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به کاتالیست های بکار رفته و مواد جاذب رطوبت در فرایندهای تصفیه گاز    
۱۱۳ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زایدات حاصل از روغن، گریس و سوخت، رنگ و پاک کننده های آن    
۱۱۴ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زائدات سیلیکاژل    
۱۱۵ پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به خاکهای حاوی هیدروکربن    
۱۱۶ مدلسازی فرایند تصفیه پساب پالایشگاه گاز توسط شبکه عصبی مصنوعی    
۱۱۷ بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی ریسک زیست محیطی در خصوص پروژه های صنعت گاز    
۱۱۸ بررسی فنی و اقتصادی روشهای کاهش از مبدا پسماندها    
۱۱۹ بررسی فنی و اقتصادی گزینه های مختلف استفاده مجدد، بازیافت پسماندها    
۱۲۰ بررسی وضعیت عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب/پساب موجود و پیشنهاد روشهای ارتقای کارایی سیستم های مذکور (مطالعه موردی پالایشگاه پارسیان)    
۱۲۱ بررسی و ارائه راهکار استقرار مناسب دستورالعمل های ایمنی در پروژه های اجرایی با مد نظر قرار دادن ارتقاء فرهنگ HSEدر سازمان    
۱۲۲ ارزیابی فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)در میان کارکنان شرکت    
سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه تعمیرات،مخابرات وبازرسی 
ردیف عنوان پایان نامه مقاطع تحصیلی توضیحات
۱ بررسی روش های نوین اندازه گیری فلرینگ    
۲ بررسی لزوم و نحوه تغییر Surge Line کمپرسورها    
۳ بررسی و ارائه راهکارهای عملی افزایش راندمان توربین های ایستگاه تقویت فشار و نیروگاه    
۴ روش های بهینه سازی مصرف هوای فشرده ابزاردقیق    
۵ بررسی علل وجود ناخالصی روغن در هوای ابزاردقیق پارسیان 2 و ارائه راهکارهای مناسب    
۶ پیش بینی تعداد خرابی ادوات بر اساس زمان با استفاده از الگوریتم های عصبی و منطق فازی    
۷ اندازه گیری پارامترهای غیر قابل اندازه گیری مستقیم با استفاده از روش های مبتنی بر شناسایی سیستم ها( Soft Sensors)    
۸ بازبینی پارامترهای کنترلی بر اساس روش های مبتنی بر شناسایی سیستم ها    
۹ کاربرد روش های کنترلی مدرن به عنوان جایگزین کنترلرهای متعارف    
۱۰      
۱۱ ارزیابی سطح امنیت اطلاعات سیستم های کنترلی پالایشگاه    
۱۲ توسعه و ساخت سنسورهای تشخیص گاز    
۱۳ توسعه و ساخت سنسورهای تشخیص شعله    
۱۴ توسعه و ساخت سنسورهای تشخیص لرزش    
۱۵ توسعه و ساخت آنالایزر نقطه شبنم آب    
۱۶ توسعه و ساخت آنالایزر نقطه شبنم هیدرو کربن    
۱۷ ایجاد سیستم مدیریت آلارم( Alarm Management)    
۱۸ بررسی رعایت الزامات Custody Transfer در میترهای اولتراسونیک پالایشگاه پارسیان و تاثیر خطاهای احتمالی بر اندازه گیری میزان گاز خروجی    
۱۹ بررسی عوامل موثر بر ایمنی عملکرد مخازن میعانات گازی و شناسایی عوامل ریسک و ارائه راهکارهای اصلاحی عملی    
۲۰ مدل سازی عملکرد کوره هر کدام از واحد های عملیاتی    
۲۱ بررسی علت خرابی مکرر LT مربوط به واحد ‍ژول تامپسون    
۲۲ بررسی عوامل موثر بر اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه    
۲۳ طراحی الگوی مناسب تعمیرات پیشگیرانه    
۲۴ طراحی الگوی مناسب تعمیرات اساسی    
۲۵ انجام آنالیز RCM بر روی کلیه دارایی های فیزیکی    
۲۶ بررسی عوامل موثر بر طول عمر تجهیزات    
۲۷ تعیین تابع توزیع طول عمر تجهیزات    
۲۸ بررسی علل تشکیل رسوب بر روی تیوب های مبدل گاز احیا واحد 400 و 500 و رائه راهکار    
۲۹ شبیه سازی و آنالیز مودال مجموعه FORCING FAN  توربین های ایستگاه تقویت فشار و ارائه راهکار جهت کاهش ارتعاشات آن    
۳۰ امکان سنجی تغییر نوع ولوهای کمپرسور اورهد از نوع VALVE PLATE  به RING TYPE و طراحی سوپاپ مناسب جهت استفاده در کمپرسورهای اورهد واحد 400 و500     
۳۱ بررسی اثر دور بر عمر قطعات در قسمت HOT SECTION توربین های ایستگاه تقویت فشار    
۳۲ تعریف یک روش کاربردی و اقتصادی جهت بهینه سازی انرژی در واحد تثبیت میعانات پالایشگاه گاز پارسیان    
۳۳ شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی جریان و انتقال حرارت در جریان خروجی پالایشگاه و بهینه سازی شرایط عملیاتی    
۳۴ امکان سنجی استفاده از فیلتر به جای استرینر در واحد 800 پالایشگاه گاز پارسیان    
۳۵ طراحی و شبیه سازی مبدل حرارتی پیش گرمکن خورشیدی جهت کوره های واحدهای موجود در پالایشگاه (مطالعه موردی)    
۳۶ بررسی و شبیه سازی مبدل واحد 800 جهت یافتن دلایل سوراخ شدگی تیوپ ها    
۳۷ شناسایی و حذف عوامل تخریب بسترهای جاذب رطوبت در واحد های نم زدایی (شبیه سازی)    
۳۸ بررسی اثر دمای گاز ورودی بر راندمان واحد ژول تامسون جهت تنظیم نقطه شبنم پالایشگاه پارسیان     
۳۹ تحلیل و بررسی مشکلات و معایب سیستمهای مراکز تلفن پالایشگاه و ارائه راه حلهای رفع موانع و کاستی ها و افت کیفیت QOS ، متناسب با وضعیت موجود پالایشگاه    
۴۰      
۴۱ تحلیل و بررسی کاربرد مراکز تلفن دیجیتال (VoIP) در پالایشگاه از نظر : کیفیت QOS ، نرم افزاری Softwareو سخت افزاریHardware، بهره برداری، امکانات، تعمیر و نگهداری  ارائه سرویس های جدید ، کاربرد ، هزینه و تناسب با نیازهای فعلی و آینده پالایشگاه    
۴۲ شبیه سازی و تحلیل شبکه های رادیویی مخابراتی پالایشگاه در راستای بررسی مشکلات و علل بروز اختلال در شبکه های رادیویی و بیسیمی موجود ، شبیه سازی اختلال ، نویز و تحلیل کاربردی مزایا، معایب، چالشها و راهکارهای رفع مشکلات و بهبود کیفیت S/N در سیستمهای رادیویی و بیسیمی    
۴۳ تحلیل و بررسی و شبیه سازی مشکلات و معایب سیستمها و شبکه های نوری موجود در پالایشگاه از نظر : تعمیر، نگهداری، هزینه و تجمیع کاربرد و ارائه پیشنهاد جهت رفع و یا بهبود موضوعات مرتبط با  تعمیر و نگهداری شبکه کابلهای نوری پالایشگاه    
۴۴ بررسی و تحلیل علمی و عملی سیستمهای ارتباطی نوین در پالایشگاه با رویکرد کاربرد در اتاق بحرانی، مواقع اضطراری و سیستمهای پشتیبان    
۴۵ امکان سنجی استفاده از تجهیزات شناسایی تخلیه جزیی (Partial Discharge) جهت تشخیص عیوب الکتریکی تجهیزات برقی و ارزیابی عمر ترانسفورماتورها و ژنراتورهای شرکت گاز پالایش گاز پارسیان    
۴۶ امکان سنجی استفاده از روشهای نوین جهت تهیه نقشه های زیرزمینی الکتریکی شرکت پالایش گاز پارسیان    
۴۷ بررسی و ارزیابی اقتصادی و فنی استفاده از تجهیزات بیسیم جهت انتقال اطلاعات اندازه گیری شده الکتروموتورها و ترانسفوماتورهای شرکت پالایش گاز پارسیان    
۴۸ ارزیابی قابلیت اطمینان (Reliability) شینه بندی پست برق موجود پالایشگاه و روشهای بهبود آن در جهت تولید پایدار گاز در شرکت پالایش گاز پارسیان    
۴۹ مدل سازی و آنالیز شبکه برق پالایشگاه گاز پارسیان با استفاده از نرم افزار Digsilent با توجه به نیروگاه 100MW وشبکه توزیع جدید    
۵۰ تعیین پارامتر های استاتور و رتور موتور القایی(بخصوص تعداد شیار های رتور و استاتور) با استفاده از روش های نوین    
۵۱ تعیین عیب و آشکار سازی خرابی بیرینگ موتور های القایی با استفاده از تحلیل هارمونیک ها و روش های نوین دیگر    
۵۲ تعیین مکان و جایابی تجهیزات  نوین جبران سازی توان راکتیو با استفاده از نرم افزار در پالایشگاه گاز پارسیان    
۵۳ ارزیابی اقتصادی و فنی استفاده از درایو ها جهت الکترموتور های القایی در پالایشگاه گاز پارسیان    
۵۴ بررسی و طراحی بهینه سیستم حفاظت از صاعقه در تاسیسات صنعتی پالایشگاه گاز پارسیان    
۵۵ بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی انرژی خورشیدی در تاسیسات  پالایشگاه گاز پارسیان    
بازرسی فنی
۵۶ بررسی علل خوردگی لوله های سیلاب گیر واحد 400 و تعیین مکانیزم های خوردگی و ارائه راهکارهای جلوگیری از خوردگی    
۵۷ علل جدایش نوار پوششی لوله های 24 اینچی انتقال گاز واحدهای 400 و 500 به ایستگاه تقویت فشار و بازخوانی محاسبات حفاظت کاتدی    
۵۸ بررسی خوردگی ناشی از گاز CO2 بر تیوب های کولر هوایی واحد 400 با جنس SA-179 و تعیین میزان اثر گذاری H2S بر نرخ خوردگی ناشی از CO2    
۵۹ بررسی علل نشست رسوبات بر روی مبدل گاز احیاء واحد 400 و ارائه راهکار بهبود وضعیت    
۶۰ بررسی دلائل ترک های ایجاد شده بر بدنه KV-Valve های واحد 104    
۶۱ آنالیز کامل سامانه حفاظت کاتدی پالایشگاه و نشتی یابی جریان اعمال شده به منظور بهره بردن از بالاترین کارآیی    
سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه منابع انسانی و پشتیبانی
ردیف عنوان پایان نامه مقاطع تحصیلی توضیحات(فرد متقاضی)
۱ آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبنای دیدگاههای جابجایی هدف  دکتری  
۲ مطالعه و بررسی حدود مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی در شرکت  دکتری  
۳ طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی  دکتری  
۴ تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در شرکت پالابش گاز پارسیان  دکتری  
۵ رویکردهای به رسمیت شناختن کارکنان  دکتری  
۶ شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و تاثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان ارشد/دکتری  
۷ ارائه الگوی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تئوری محدودیت ها ارشد/دکتری  
۸  امکان سنجی  استقرارنظام نوین مدیریت عملکرد درحوزه منابع انسانی  دکتری  
۹ بررسی تاثیر تعادل فعالیتهای زندگی و کاری بر عملکرد سازمانی  ارشد/دکتری  
۱۰ آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات  ارشد/دکتری  
۱۱ تدوین الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان ارشد/دکتری  
۱۲ حسابداری منابع انسانی  دکتری  
۱۳  شبیه سازی توسعه عمرانی برای کاهش اثرات زیست محیطی  دکتری  
۱۴ خط مشی گذاری برای کاهش اثرات زیست محیطی دکتری  
۱۵ تحلیل تفسیری خط مشی های برونسپاری فعالیتها  ارشد/دکتری  
۱۶ مشکلات اجرای خط مشی های عمومی در شرکت ارشد/دکتری  
۱۷ بودجه ریزی در صنعت پالایش گاز کشور  دکتری  
۱۸ بررسی نقش بهینه کاوی در ارتقای سطح تعالی  ارشد/دکتری  
۱۹ مطالعه امکانپذیری اخلاق اداری با توجه به ساختار شرکت  ارشد   
۲۰ بررسی فنی و اقتصادی اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکت پالایش گاز پارسیان  ارشد   
۲۱  واکاوی  رابطه اخلاق حرفه ای با بی تمدنی و رفتار شهروندی سازمانی  ارشد   
۲۲ تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین پروری  ارشد   
۲۳  ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش  ارشد   
۲۴ ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی کارکنان  ارشد   
۲۵ شناسایی و رتبه بندی  عوامل تاثیر گذار بر  کیفیت  ارائه خدمات به کارکنان  ارشد   
۲۶  آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع  ارشد   
۲۷ بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان ارشد   
۲۸ واکاوی  مهارتهای مدیریتی و نحوه به کارگیری استراتژی های مدیریت تعارض  ارشد   
۲۹ بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری با عملکرد  ارشد   
۳۰ بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان ارشد   
۳۱ شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی مؤثر بر یادگیری سازمانی ارشد   
۳۲ بررسی عوامل موثر بر اجرای کنترلهای داخلی مدیریت درحوزه های  مالی و منابع انسانی در سازمان ارشد   
۳۳ بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی   ارشد   
۳۴ بررسی میزان کیفیت گرایی کارکنان و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی ارشد   
۳۵ بررسی نقش استراتژیک توسعه منابع انسانی در بهره وری کارکنان ارشد   
۳۶ بررسی نقش توسعه منابع انسانی در تعریف، تعمیق و پیشبرد اخلاقیات، ارزش ها و فرهنگ سازمانی ارشد   
۳۷ تأثیر تفکر سیستمی مدیران بر میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت ارشد   
۳۸  تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار روانی (استرس شغلی) و راهکارهای مدیریت ارشد   
۳۹ تعیین ارتباط ساختاری بین جهت گیری خدمات سازمان با رضایت کارکنان  ارشد   
۴۰ چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد با تکیه بر سه جنبه پرورش‏ و آموزش ، پژوهش و ترویج ارشد  
۴۱ رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین ارشد  
۴۲ الزامات استقرار نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه  ارشد  
۴۳ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان  ارشد  
۴۴      
۴۵ مطالعه عوامل موثر بر ناب بودن سازمان ارشد  
۴۶ امکان سنجی پیاده سازی مدیریت ارزش فراگیر ارشد  
۴۷ تدوین مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی با تاکید بر سیاستهای کلی نظام اداری ارشد  
۴۸ بررسی الزامات و محدودیت های پیاده سازی دورکاری  ارشد  
۴۹      
۵۰  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگهداری کارکنان کلیدی و فرامتخصص  ارشد آقای حسنعلی عزیزی (آموزش) با نامه09173519778 تاریخ انتخاب1396/06/15 
۵۱ بررسی تعارض شیوه زندگی در محیط کار و استراحت کارکنان (دوزندگی) در محیطهای اقماری و راهکارهای کاهش آن  ارشد  
۵۲ اثربخشی دوره برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سطح وظیفه و سطح شرکت  ارشد  
۵۳ بررسی مؤلفه های اثر گذار بر ارتقا نقش تعهد رهبران در تعالی سازمان  ارشد  
۵۴ بررسی میزان یکپارچگی سیستمهای مدیریتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت  ارشد  
۵۵ بررسی نظام ارتباطات سازمانی و نقش آن در تعالی  ارشد  
۵۶ مطالعه و شناسایی راهکارهای بهبود تکریم درون سازمانی و برون سازمانی  ارشد  
۵۷ بررسی تأثیر روشهای بودجه بندی بر کارایی و اثربخشی  ارشد  
۵۸ طراحی و تدوین الگوی مناسب شایستگی های مدیران  ارشد  
۵۹ شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد مطلوب  ارشد  
۶۰ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر روابط رهبر-عضو بر مبنای تئوری مبادله رهبر- عضو در شرکت و نتایج آن ارشد  
۶۱ ارزیابی کانال های ارتباطی، و طراحی الگوی مطلوب ارتباطات درون و برون سازمانی برای شرکت ملی گاز    
۶۲ ارزیابی توازن کار و زندگی در بین کارکنان شرکت ملی گاز ایران    
۶۳ تدوین الگوی سنجش عملکرد و ارتقای گروه کاری در شرکت ملی گاز    
۶۴ ارزیابی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان کارکنان شرکت ملی گاز و رائه راهکارهای بهبود    
۶۵  تدوین مدل سرآمدی عملیاتی ( Operational Excellency ) برای پالایشگاه های گاز کشور    
۶۶ خوشه بندی مجازی هوشمند جهت تدوین ماتریس خلاقیت در ستاد شرکت ملی گاز    
۶۷ بررسی تأثیر برونسپاری فعالیتها، بر ساختار سازمانی    
۶۸ بررسی چگونگی ارتباط، پیوند و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی    
۶۹ طراحی مدل بهینه فرهنگ سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان    
۷۰ طرح مطالعاتی و گزارش توجیهی در خصوص چگونگی تأسیس شرکت پژوهش و فناوری گاز ایران، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات گاز ایران، شرکت تجارت بین المللی گاز ایران    
۷۱ مطالعه عوامل مؤثر در کاهش اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه آن    
۷۲ ارائه مدل ارزشهای سازمانی برای شرکت ملی گاز ایران    
۷۳ بهینه کاوی فرآیند توسعه صنعت گاز در ایران با شرکت های مشابه بین المللی    
۷۴ بررسی مکانیزم های موجود برای توسعه سهم ایران از تجارت منطقهای و جهانی گاز طبیعی    
۷۵ نقش استراتژی برونسپاری فرآیندی بر عملکرد شرکتهای تابعه (تسهیل فعالیتهای شرکت / کاهش هزینه ها / موانع و چالشها ، فرصتها و تهدیدها )    
۷۶ ارائه مدل بهینه توسعه سهم ایران از تجارت منطقهای و جهانی گاز طبیعی    
۷۷ بررسی میزان سنجش اثربخشی نظام فعلی سازماندهی در صنعت گاز در تحقق اهداف استراتژیک و مأموریت های محوله    
۷۸ سنجش میزان همسویی ساختار سازمانی با استراتژی شرکت ملی گاز ایران    
۷۹ مقایسه تطبیقی و بهینه کاوی زیر سیستمهای حوزه منابع انسانی شرکتهای برتر بین المللی در زمینه انرژی با سیستمهای متناظر فعلی در شرکت ملی گاز ایران    
۸۰ تطابق سازی فرآیندهای مهندسی و توسعه در شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای مشابه بین المللی از روش بهینه کاوی    
۸۱ عوامل موثر بر طراحی سازمان خلاق در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران)    
۸۲ بررسی رابطه بین شایستگیهای عمومی مشاغل و اثربخشی برنامه های جانشین پروری    
۸۳ بررسی مقاومت احتمالی کارکنان در کلیه سطوح ( کارشناس ، سرپرست و مدیران)در برابر پیاده سازی نظامهای نوین مدیریتی در شرکت ملی گاز ایران    
۸۴ طراحی مدل مطلوب گردش شغلی با رویکرد افزایش پویایی و خلاقیت کارکنان در ستاد شرکت ملی گاز ایران    
۸۵ بررسی مدل های استخدام در شرکتهای نفتی موفق (داخلی و خارجی)    
۸۶ تأثیر کارراهه شغلی در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی    
۸۷ تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان    
۸۸ بررسی تأثیر میزان شناخت کارکنان از جایگاه ، وظایف و اهداف شرکت و جایگاه و نقش خود در سازمان بر افزایش تعهد و تعلق کارکنان NIGC    
۸۹ شناسایی راهکارهای آمادهسازی کارکنان شرکت ملی گاز ایران جهت گذار از سیستم دولتی به سیستم بنگاه داری اقتصادی    
۹۰ بررسی ارتباط میان چرخش شغلی با پویایی و خلاقیت کارکنان    
۹۱ شناسایی ابعاد نظام حاکمیت شرکتی در شرکت ملی گاز    
۹۲ طراحی الگوی توسعه شایستگی های اعضاء هیأت مدیره شرکت ملی گاز    

 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
     سایت های مرتبط
 مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی
  پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
  انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران
  انجمن مهندسی شیمی
  انجمن مهندسی مکانیک

Copyright © 2007 Parsian Gas Refining Co . All rights reservedمجری سایت : شرکت سیگما