تبليغات و بستر سازي
توانمندسازي كاركنان از تئوري تا عمل 
1389/9/20 شنبه
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 
1389/9/20 شنبه
عوامل موفقيت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 
1389/9/20 شنبه
چرا مديريت مشاركتي ؟ 
1389/9/20 شنبه
بررسي نظام مشاركت در كشورهاي مختلف 
1389/9/19 جمعه


مجری سایت : شرکت سیگما