هسته مشاركت تعميرات
ليست مشخصات اعضاء هسته مشاركت تعميرات 

عكس

 آدرس پست الكترنيكي

تلفن اداره

نام و نام خانوادگي

رديف

Hnafari@nigc-parsian.ir   حميد نفري

 1

Mmoradi@nigc-parsian.ir   مسعود مرادي

 2

Msarnobeh@nigc-parsian.ir   محمد رضا سرنوبه

 3

Mmohamadi@nigc-parsian.ir   مهدي محمدي

4

Mkerooni@nigc-parsian.ir   محمدصادق كروني

5

Mimani@nigc-parsian.ir   محمدرضا ايماني

6

Dtavakoli@nigc-parsian.ir   دانيال توكلي

7

Hbahmani@nigc-parsian.ir   حسين بهمني

8

Amozafari@nigc-parsian.ir   علي رضا مظفري

9

Jsohrabtash@nigc-parsian.ir   جهانشير سهراب تاش

10

Oshadi@nigc-parsian.ir   اميد شادي

11

Hrasti@nigc-parsian.ir   حجت راستي

12

 


 
1390/7/18 دوشنبه


مجری سایت : شرکت سیگما